ติดต่อเรา : 02-374-6666 จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือ support@paysure.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สมาชิกประเภทบริษัท

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกประเภทบริษัทมีดังนี้

1.สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์

2.ส่งเอกสารการสมัครสมาชิก
ประเภทบริษัทมาทางไปรษณีย์

บริษัท เพย์ชัวร์ ดอทคอม จำกัด
75/40 ซ.ร่มเกล้า 1 ถ.ร่มเกล้า
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10250

3.รอรับผลการอนุมัติ

1.สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะสมัครบัญชีสมาชิกประเภทบริษัท ท่านสามารถดำเนินการสมัครได้ ที่นี่

2.ส่งเอกสารการสมัครสมาชิกประเภทบริษัท มีดังนี้

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน)
2.สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของบริษัท/ร้านค้า
4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของบริษัท/ร้านค้า

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามหรือเจ้าของบริษัท/ร้ายค้าที่สมัคร พร้อมประทับตราบริษัท

3.รอรับผลการอนุมัติ